Inžiniering

  • vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného konania
  • zabezpečenie dodatočného stavebného povolenia
  • zabezpečenie podkladov a usporiadanie vlastníckych vzťahov
  • zabezpečenie vyjadrení dotknutých orgánov miestnej a štátnej správy
  • vypracovanie podkladov pre uzatváranie nájomných zmlúv
  • Majetkoprávne vysporiadanie