Majetková geodézia

Geometrické plány

 • na rozdelenie hraníc nehnuteľností
 • na úpravu hranice nehnuteľností
 • na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
 • na zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorá je predmetom evidovania v katastri a ešte nie je evidovaná v súbore popisných informácií a v súbore geodetických informácií katastra
 • na zameranie rozostavanej stavby
 • na priznanie práv k časti nehnuteľnosti, ktoré obmedzujú vlastníka alebo inú oprávnenú osobu v prospech inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby
 • na vymedzenie zmien v poľnohospodárskom pôdnom fonde a v lesnom pôdnom fonde rozdelením nehnuteľností
 • na zmenu hranice katastrálneho územia, hranice obce a hranice okresu
 • na zlúčenie nehnuteľností
 • na obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí

Vytyčovanie hraníc pozemkov

 • Vytýčenie a stabilizácia lomových bodov hraníc pozemkov v teréne.

          

Vypracovanie podkladov pre uznanie poľovného revíru

 • určenie obvodu revíru
 • podklady pre uzatváranie zmlúv s majiteľmi poľovných pozemkov
 • spracovanie mapových podkladov

Projekty pozemkových úprav

 • založenie podrobného polohového bodového poľa
 • vytýčenie obvodu projektu pozemkových úprav
 • polohopisné a výškopisné zameranie
 • register pôvodného stavu
 • všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
 • zásady pre umiestnenie nových pozemkov
 • rozdeľovacie plány
 • atlas projektu pozemkových úprav
 • projekty pozemkových úprav v záhradkárskych osadách